نویسنده = میقانی میقانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52

10.22067/gsc.v5i1.895

پهلوانی پهلوانی؛ محمدحسن محمدحسن؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ آل ابراهیم آل ابراهیم


2. اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum)

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 15-24

10.22067/gsc.v3i1.1288

پهلوانی پهلوانی؛ آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی