نویسنده = کوچکی کوچکی
تعداد مقالات: 34
1. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 747-757

10.22067/gsc.v8i5.8016

پورامیر پورامیر؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ قربانی قربانی


2. اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 758-766

10.22067/gsc.v8i5.8017

خرم دل خرم دل؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قربانی قربانی


3. بررسی نقش تقسیط نیتروژن بر الگوی تخصیص ماده خشک در چغندرقند

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 569-576

10.22067/gsc.v8i4.7949

نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی


4. تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 622-635

10.22067/gsc.v8i4.7955

علیرضا خداشناس؛ کوچکی کوچکی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ صادقی صادقی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


5. بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 393-402

10.22067/gsc.v8i3.7716

پورامیر پورامیر؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ قربانی قربانی


6. اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 424-430

10.22067/gsc.v8i3.7756

عسگرپور عسگرپور؛ قربانی قربانی؛ کوچکی کوچکی؛ محمد آبادی محمد آبادی


7. پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 298-307

10.22067/gsc.v8i2.7527

نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی


8. بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 120-127

10.22067/gsc.v8i1.7400

قربانی قربانی؛ کوچکی کوچکی؛ حسینی حسینی؛ جهانی جهانی؛ اسدی اسدی؛ عاقل عاقل؛ محمدآبادی محمدآبادی


9. اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 285-294

10.22067/gsc.v6i2.2435

خرم دل خرم دل؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قربانی قربانی


10. بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 371-382

10.22067/gsc.v6i2.2444

کمندی کمندی؛ نظامی نظامی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


11. بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 433-442

10.22067/gsc.v6i2.2449

محمودی محمودی؛ کوچکی کوچکی؛ نظامی نظامی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


12. ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 471-485

10.22067/gsc.v6i2.2453

نوروز زاده نوروز زاده؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ عباس پور عباس پور


13. اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.)

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 193-204

10.22067/gsc.v6i1.1191

وفابخش وفابخش؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی


14. تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 229-238

10.22067/gsc.v5i2.919

پارسا پارسا؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قائمی قائمی


15. ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 249-258

10.22067/gsc.v5i2.926

تبریزی تبریزی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم


16. اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 281-290

10.22067/gsc.v5i2.929

جهان جهان؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ دهقانی پور دهقانی پور


17. مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 291-300

10.22067/gsc.v5i2.930

سلطانی سلطانی؛ رحیم زاده خوئی رحیم زاده خوئی؛ کوچکی کوچکی؛ جوانشیر جوانشیر


19. اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر درصد و

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 69-76

10.22067/gsc.v5i1.897

حسینی حسینی؛ کوچکی کوچکی


20. بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 155-166

10.22067/gsc.v5i1.906

نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ برومند رضازاده برومند رضازاده؛ تبریزی تبریزی


21. ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 177-186

10.22067/gsc.v5i1.914

وفابخش وفابخش؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


22. ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 281-290

10.22067/gsc.v4i2.1268

علیمرادی علیمرادی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی


23. بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 291-300

10.22067/gsc.v4i2.1269

کازرونی منفرد کازرونی منفرد؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ اقبالی اقبالی


24. اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 347-356

10.22067/gsc.v4i2.1273

لله گانی لله گانی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


25. بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 343-385

10.22067/gsc.v4i2.1276

نجفی نجفی؛ کوچکی کوچکی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ راستگو راستگو