نویسنده = نظامی نظامی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 772-783

10.22067/gsc.v8i5.8019

احمد نظامی؛ نظامی نظامی؛ خزاعی خزاعی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


2. اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 871-877

10.22067/gsc.v8i5.8031

سرابی سرابی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ نظامی نظامی؛ راشد محصل راشد محصل


3. بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 465-472

10.22067/gsc.v8i3.7764

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ نظامی نظامی؛ کمندی کمندی


4. بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 481-488

10.22067/gsc.v8i3.7766

رحیمی رحیمی؛ کافی کافی؛ نظامی نظامی؛ خزاعی خزاعی


5. ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 343-352

10.22067/gsc.v6i2.2441

عزیزی عزیزی؛ نظامی نظامی؛ خزاعی خزاعی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


6. بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 371-382

10.22067/gsc.v6i2.2444

کمندی کمندی؛ نظامی نظامی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


7. بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 433-442

10.22067/gsc.v6i2.2449

محمودی محمودی؛ کوچکی کوچکی؛ نظامی نظامی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی