نویسنده = خزاعی خزاعی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum))

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 738-746

10.22067/gsc.v8i5.8015

پرویز رضوانی مقدم؛ خزاعی خزاعی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ آستارایی آستارایی


2. بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 772-783

10.22067/gsc.v8i5.8019

احمد نظامی؛ نظامی نظامی؛ خزاعی خزاعی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


4. بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 481-488

10.22067/gsc.v8i3.7766

رحیمی رحیمی؛ کافی کافی؛ نظامی نظامی؛ خزاعی خزاعی


5. اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 12-19

10.22067/gsc.v8i1.7385

احمد بالندری؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ خزاعی خزاعی؛ قربانی قربانی؛ آستارایی آستارایی


6. تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 69-74

10.22067/gsc.v8i1.7394

کافی کافی؛ خزاعی خزاعی؛ صبوری راد صبوری راد


7. اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342

10.22067/gsc.v6i2.2440

ضیائی ضیائی؛ کافی کافی؛ خزاعی خزاعی؛ شباهنگ شباهنگ؛ سلیمانی سلیمانی


8. ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 343-352

10.22067/gsc.v6i2.2441

عزیزی عزیزی؛ نظامی نظامی؛ خزاعی خزاعی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


9. بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 395-404

10.22067/gsc.v6i2.2446

کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ عزیزی عزیزی؛ خزاعی خزاعی


11. ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-120

10.22067/gsc.v5i1.902

عزیزی عزیزی؛ احمد نظامی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ خزاعی خزاعی