نویسنده = پرسا پرسا
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 415-423

10.22067/gsc.v8i3.7755

احمد نظامی؛ صداقت‌خواهی صداقت‌خواهی؛ پرسا پرسا؛ پارسا پارسا؛ باقری باقری


3. تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 143-154

10.22067/gsc.v5i1.905

گنجعلی گنجعلی؛ پرسا پرسا؛ حجّت حجّت