نویسنده = پارسا پارسا
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 415-423

10.22067/gsc.v8i3.7755

احمد نظامی؛ صداقت‌خواهی صداقت‌خواهی؛ پرسا پرسا؛ پارسا پارسا؛ باقری باقری


2. بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 521-530

10.22067/gsc.v8i3.7771

مهدی پارسا؛ پارسا پارسا؛ للـه‌گانی للـه‌گانی


3. تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 157-166

10.22067/gsc.v8i1.7406

امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی؛ پارسا پارسا؛ گنجعلی گنجعلی


4. اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 31-40

10.22067/gsc.v6i1.1173

پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ پارسا پارسا؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ محمدوند محمدوند


5. تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248

10.22067/gsc.v5i2.925

پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ پارسا پارسا؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ محمدوند محمدوند