نویسنده = امام امام
تعداد مقالات: 4
2. اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی 20 رقم گندم نان و ماکارونی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 277-283

10.22067/gsc.v8i2.7525

بیژن زاده بیژن زاده؛ شکوفا شکوفا؛ امام امام


3. ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 11-22

10.22067/gsc.v6i1.1171

اندرزیان اندرزیان؛ بخشنده بخشنده؛ بنایان اول بنایان اول؛ امام امام


4. واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 259-270

10.22067/gsc.v5i2.927

تدین تدین؛ امام امام