نویسنده = بنایان اول بنایان اول
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 11-22

10.22067/gsc.v6i1.1171

اندرزیان اندرزیان؛ بخشنده بخشنده؛ بنایان اول بنایان اول؛ امام امام


2. روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 357-374

10.22067/gsc.v4i2.1274

مکاریان مکاریان؛ راشد محصل راشد محصل؛ بنایان اول بنایان اول؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


3. اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 45-56

10.22067/gsc.v3i1.1291

راستگو راستگو؛ قنبری قنبری؛ بنایان اول بنایان اول؛ رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی