نویسنده = جامی الاحمدی جامی الاحمدی
تعداد مقالات: 5
1. اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 837-844

10.22067/gsc.v8i5.8026

علی علی؛ اسلامی اسلامی؛ بهدانی بهدانی؛ جامی الاحمدی جامی الاحمدی


2. عکس العمل ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 315-335

10.22067/gsc.v8i2.7529

محمدعلی بهدانی؛ جامی الاحمدی جامی الاحمدی


3. اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 375-383

10.22067/gsc.v8i2.8098

موسوی فر موسوی فر؛ بهدانی بهدانی؛ جامی الاحمدی جامی الاحمدی؛ حسینی بجد حسینی بجد


4. بررسی اثر تراکم پنبه (Gossypium hirsutum) و سلمه تره (Chenopodium album) بر برخی ویژگی های رشدی پنبه در منطقه بیرجند

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 147-156

10.22067/gsc.v8i1.7405

ولایتی ولایتی؛ زمانی زمانی؛ جامی الاحمدی جامی الاحمدی


5. ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ‌های مختلف کاشت

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 245-254

10.22067/gsc.v6i2.2431

بهدانی بهدانی؛ جامی الاحمدی جامی الاحمدی