نویسنده = کشاورز کشاورز
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 444-454

10.22067/gsc.v8i3.7760

جامی معینی جامی معینی؛ مدرس ثانوی مدرس ثانوی؛ کشاورز کشاورز؛ سروش‌زاده سروش‌زاده؛ گنجعلی گنجعلی


2. تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 195-206

10.22067/gsc.v4i2.1261

احمدی احمدی؛ آستارائی آستارائی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کشاورز کشاورز