نویسنده = نورمحمدی نورمحمدی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 177-186

10.22067/gsc.v8i2.7515

مسعود عزت احمدی؛ نورمحمدی نورمحمدی؛ قدسی قدسی؛ محمد کافی


2. اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232

10.22067/gsc.v3i2.1306

مجیدی هروان مجیدی هروان؛ نورمحمدی نورمحمدی؛ درویش درویش؛ قاضی زاده قاضی زاده؛ ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی؛ کافی کافی