نویسنده = محمد آبادی محمد آبادی
تعداد مقالات: 3
1. اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 587-593

10.22067/gsc.v8i4.7951

احمد نظامی؛ عزیزی عزیزی؛ سیاهمرگویی سیاهمرگویی؛ محمد آبادی محمد آبادی


2. اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 424-430

10.22067/gsc.v8i3.7756

عسگرپور عسگرپور؛ قربانی قربانی؛ کوچکی کوچکی؛ محمد آبادی محمد آبادی


3. اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 303-314

10.22067/gsc.v6i2.2437

رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ برومند رضا زاده برومند رضا زاده؛ محمد آبادی محمد آبادی؛ شریف شریف