نویسنده = ناظری ناظری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17)

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 531-541

10.22067/gsc.v8i3.7772

میرآخوری میرآخوری؛ پاک نژاد پاک نژاد؛ مرادی مرادی؛ اردکانی اردکانی؛ ناظری ناظری؛ پور جهرمی پور جهرمی


2. انتقال مجدد در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین تحت شرایط مطلوب و کمبود رطوبت در آخر فصل رشد

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 244-251

10.22067/gsc.v8i2.7522

بحرینی بحرینی؛ وحید بحرینی؛ ناظری ناظری؛ طاهری طاهری