نویسنده = مدرس ثانوی مدرس ثانوی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 577-586

10.22067/gsc.v8i4.7950

مجید آقاعلیخانی؛ آقاعلیخانی آقاعلیخانی؛ مدرس ثانوی مدرس ثانوی


2. ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 444-454

10.22067/gsc.v8i3.7760

جامی معینی جامی معینی؛ مدرس ثانوی مدرس ثانوی؛ کشاورز کشاورز؛ سروش‌زاده سروش‌زاده؛ گنجعلی گنجعلی