نویسنده = زند زند
تعداد مقالات: 8
1. تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 618-630

10.22067/gsc.v14i4.33545

سیدهاشم موسوی؛ سید عطااله سیادت؛ خلیل عالمی سعید؛ اسکندر زند؛ عبدالمهدی بخشنده


2. ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 995-1001

10.22067/gsc.v8i6.8048

ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند


3. بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 594-605

10.22067/gsc.v8i4.7952

زند زند؛ باغستانی باغستانی؛ پوربیگی پوربیگی؛ صوفی زاده صوفی زاده؛ بنا کاشانی بنا کاشانی؛ دستاران دستاران؛ خیامی خیامی؛ لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی


4. ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362

10.22067/gsc.v6i2.2442

قرخلو قرخلو؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ زند زند؛ قنبری قنبری؛ دپرادو دپرادو


6. تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis)

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 301-314

10.22067/gsc.v5i2.1152

صفاهانی صفاهانی؛ کامکار کامکار؛ زند زند؛ باقرانی باقرانی؛ باقری باقری


7. بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 187-200

10.22067/gsc.v5i1.915

یدوی یدوی؛ زند زند؛ قلاوند قلاوند؛ آقا‌علیخانی آقا‌علیخانی


8. بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 83-94

10.22067/gsc.v4i1.1320

عباسی علی کمر عباسی علی کمر؛ حجازی حجازی؛ اکبری اکبری؛ محمد کافی؛ زند زند