نویسنده = عزیزی عزیزی
تعداد مقالات: 9
3. اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 587-593

10.22067/gsc.v8i4.7951

احمد نظامی؛ عزیزی عزیزی؛ سیاهمرگویی سیاهمرگویی؛ محمد آبادی محمد آبادی


4. مطالعه تأثیر ترکیب های مختلف سوبسترا بر فرآیند میوه دهی قارچ شی تاکه(اولین گزارش تولید در ایران)

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 501-507

10.22067/gsc.v8i3.7769

رازقی یدک رازقی یدک؛ عزیزی عزیزی؛ فارسی فارسی


5. بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 395-404

10.22067/gsc.v6i2.2446

کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ عزیزی عزیزی؛ خزاعی خزاعی


6. نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 167-176

10.22067/gsc.v5i1.907

احمد نظامی؛ برزویی برزویی؛ جهانی جهانی؛ عزیزی عزیزی؛ شریف شریف


7. ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 105-130

10.22067/gsc.v4i1.1322

کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ تبریزی تبریزی؛ عزیزی عزیزی؛ جهان جهان


8. اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو توده بومی رازیانه

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 131-140

10.22067/gsc.v4i1.1323

کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ عزیزی عزیزی