نویسنده = پرویز رضوانی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.)

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 113-123

10.22067/gsc.v15i1.44444

حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ غلامرضا موسوی


2. اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام‌های هوایی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 438-446

10.22067/gsc.v9i3.11979

احمد بالندری؛ پرویز رضوانی مقدم


3. اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 12-19

10.22067/gsc.v8i1.7385

احمد بالندری؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ خزاعی خزاعی؛ قربانی قربانی؛ آستارایی آستارایی