نویسنده = کافی کافی
تعداد مقالات: 11
1. تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 743-759

10.22067/gsc.v16i4.62845

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ الهه برومند رضازاده؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی


2. بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری

دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 525-540

10.22067/gsc.v16i3.53523

هدایت الله کریم زاده سورشجانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ محمودرضا تدین


4. بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 481-488

10.22067/gsc.v8i3.7766

رحیمی رحیمی؛ کافی کافی؛ نظامی نظامی؛ خزاعی خزاعی


5. تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 69-74

10.22067/gsc.v8i1.7394

کافی کافی؛ خزاعی خزاعی؛ صبوری راد صبوری راد


6. اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342

10.22067/gsc.v6i2.2440

ضیائی ضیائی؛ کافی کافی؛ خزاعی خزاعی؛ شباهنگ شباهنگ؛ سلیمانی سلیمانی


8. اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232

10.22067/gsc.v3i2.1306

مجیدی هروان مجیدی هروان؛ نورمحمدی نورمحمدی؛ درویش درویش؛ قاضی زاده قاضی زاده؛ ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی؛ کافی کافی


9. جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 263-276

10.22067/gsc.v3i2.1310

قنبری قنبری؛ رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کافی کافی؛ راستگو راستگو


10. گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) .

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 103-122

10.22067/gsc.v3i1.1296

گنجعلی گنجعلی؛ کافی کافی؛ باقری باقری؛ شهریاری شهریاری


11. واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 43-52

10.22067/gsc.v1i1.1200

محمد مشعوف؛ محمدعلی اسماعیلی آزاد گله؛ نادعلی بابائیان جلو دار؛ محمد کافی