نویسنده = عبدالرضا باقری
تعداد مقالات: 7
2. بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L.

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 522-531

10.22067/gsc.v10i3.17800

راهله رهباریان؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ علی گنجعلی؛ عبدالرضا باقری؛ فرزانه نجفی


3. گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 292-298

10.22067/gsc.v10i2.16162

فاطمه کیخا آخر؛ عبدالرضا باقری؛ نسرین مشتاقی؛ احمد نظامی


4. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 322-330

10.22067/gsc.v9i3.11961

مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ حسن پُرسا؛ عبدالرضا باقری


5. مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 431-437

10.22067/gsc.v8i3.7757

قهقائی قهقائی؛ گلوی گلوی؛ رمرودی رمرودی؛ باقری باقری


6. بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 90-97

10.22067/gsc.v8i1.7397

قاسمی عمران قاسمی عمران؛ باقری باقری