نویسنده = رضا قربانی
تعداد مقالات: 11
2. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 747-757

10.22067/gsc.v8i5.8016

پورامیر پورامیر؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ قربانی قربانی


3. اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 758-766

10.22067/gsc.v8i5.8017

خرم دل خرم دل؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قربانی قربانی


4. اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.)

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 726-737

10.22067/gsc.v8i4.7967

محسن جهان؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ سالاری سالاری؛ قربانی قربانی


5. بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 393-402

10.22067/gsc.v8i3.7716

پورامیر پورامیر؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ قربانی قربانی


6. اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 424-430

10.22067/gsc.v8i3.7756

عسگرپور عسگرپور؛ قربانی قربانی؛ کوچکی کوچکی؛ محمد آبادی محمد آبادی


7. اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 12-19

10.22067/gsc.v8i1.7385

احمد بالندری؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ خزاعی خزاعی؛ قربانی قربانی؛ آستارایی آستارایی


8. بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 120-127

10.22067/gsc.v8i1.7400

قربانی قربانی؛ کوچکی کوچکی؛ حسینی حسینی؛ جهانی جهانی؛ اسدی اسدی؛ عاقل عاقل؛ محمدآبادی محمدآبادی


9. اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 285-294

10.22067/gsc.v6i2.2435

خرم دل خرم دل؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قربانی قربانی


11. بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 173-182

10.22067/gsc.v6i1.1189

ناصری پور یزدی ناصری پور یزدی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قربانی قربانی