نویسنده = مسعود عزت احمدی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تحمل به خشکی انتهای فصل ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 361-367

10.22067/gsc.v10i2.16235

محمد شریفی الحسینی؛ مسعود عزت احمدی


2. ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 225-239

10.22067/gsc.v10i1.14512

مسعود عزت احمدی؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود قدسی؛ محمد کافی


3. ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 758-769

10.22067/gsc.v9i4.13292

مسعود عزت احمدی؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود قدسی؛ محمد کافی


4. اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 229-241

10.22067/gsc.v9i2.10998

مسعود عزت احمدی؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود قدسی؛ محمد کافی


5. اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 177-186

10.22067/gsc.v8i2.7515

مسعود عزت احمدی؛ نورمحمدی نورمحمدی؛ قدسی قدسی؛ محمد کافی