نویسنده = کوچکی کوچکی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 587-598

10.22067/gsc.v14i4.27794

سید جواد عظیم زاده؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی


3. تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایران

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 508-520

10.22067/gsc.v8i3.7770

کوچکی کوچکی؛ کمالی کمالی


4. تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L. )

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 336-346

10.22067/gsc.v8i2.7530

کوچکی کوچکی؛ علیزاده علیزاده؛ گنجعلی گنجعلی