نویسنده = فرزین پورامیر
ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 53-61

10.22067/gsc.v13i1.48316

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ حمید رضا مهرآبادی؛ مجید دشتی؛ فرزین پورامیر؛ مسعود احمدی


مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 54-63

10.22067/gsc.v11i1.24063

یاسر علیزاده؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ فرزین پورامیر


ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 747-757

10.22067/gsc.v8i5.8016

فرزین پورامیر؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ رضا قربانی


بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. )

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 812-817

10.22067/gsc.v8i5.8023

فرزاد حسین پناهی؛ سید احمد حسینی؛ فرزین پورامیر؛ مهدی نصیری محلاتی


بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 393-402

10.22067/gsc.v8i3.7716

فرزین پورامیر؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ رضا قربانی