نویسنده = اردکانی اردکانی
تعداد مقالات: 4
1. جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 784-791

10.22067/gsc.v8i5.8020

نورعلی ساجدی؛ اردکانی اردکانی؛ ساجدی ساجدی؛ بهرامی بهرامی


2. آنزیم های آنتی‌اکسیدانت، پایداری غشاء و درصد اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 438-443

10.22067/gsc.v8i3.7758

اردکانی اردکانی؛ عباس زاده عباس زاده؛ شریفی‌عاشورآبادی شریفی‌عاشورآبادی


3. بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17)

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 531-541

10.22067/gsc.v8i3.7772

میرآخوری میرآخوری؛ پاک نژاد پاک نژاد؛ مرادی مرادی؛ اردکانی اردکانی؛ ناظری ناظری؛ پور جهرمی پور جهرمی


4. تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 34-41

10.22067/gsc.v8i1.7388

جعفری جعفری؛ اردکانی اردکانی؛ دری دری؛ قنبری قنبری؛ نبی ایلکایی نبی ایلکایی؛ ایلکایی ایلکایی