نویسنده = علیرضا باقری
تعداد مقالات: 3
1. اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 178-188

10.22067/gsc.v12i2.39143

علیرضا باقری؛ محمد حسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم


2. ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 463-473

10.22067/gsc.v9i3.11982

مصطفی حسینی؛ رضا قربانی؛ محمد بازوبندی؛ علیرضا باقری


3. ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 646-657

10.22067/gsc.v8i4.7957

علیرضا باقری؛ راشد محصل راشد محصل؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی