نویسنده = یاسر علی زاده
تعداد مقالات: 3
1. اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-13

10.22067/gsc.v13i1.48310

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ روح اله مرادی؛ یاسر علی زاده


2. بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392

10.22067/gsc.v11i3.29692

روح اله مرادی؛ یاسر علی زاده؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا عشقی زاده


3. پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 202-210

10.22067/gsc.v9i2.10994

یاسر علی زاده؛ روح الله مرادی؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا عشقی زاده