نویسنده = حمیدرضا عشقی زاده
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 417-426

10.22067/gsc.v12i3.42217

حمید رضا خزاعی؛ شهرام ریاحی نیا؛ حمیدرضا عشقی زاده


2. بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392

10.22067/gsc.v11i3.29692

روح اله مرادی؛ یاسر علی زاده؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا عشقی زاده


3. پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 202-210

10.22067/gsc.v9i2.10994

یاسر علی زاده؛ روح الله مرادی؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا عشقی زاده