نویسنده = قربان نورمحمدی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 225-239

10.22067/gsc.v10i1.14512

مسعود عزت احمدی؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود قدسی؛ محمد کافی


2. ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 758-769

10.22067/gsc.v9i4.13292

مسعود عزت احمدی؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود قدسی؛ محمد کافی


3. اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 229-241

10.22067/gsc.v9i2.10998

مسعود عزت احمدی؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود قدسی؛ محمد کافی