نویسنده = سید حسین ثنایی نژاد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 11-18

10.22067/gsc.v10i3.17807

سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا آستارایی؛ مرجان قائمی؛ پریسا میرحسینی؛ حسین زارع


2. تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 577-582

10.22067/gsc.v10i3.17810

علیرضا فرید حسینی؛ علیرضا آستارایی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ پریسا میرحسینی موسوی


3. بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 348-355

10.22067/gsc.v9i3.11966

سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا آستارایی؛ مرجان قائمی؛ پریسا میرحسینی