نویسنده = حمیدرضا احیایی
اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 34-42

10.22067/gsc.v13i1.48314

پرویز رضوانی مقدم؛ محمد بهزاد امیری؛ حمیدرضا احیایی


کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده

دوره 10، شماره 2، تیر 1391، صفحه 435-447

10.22067/gsc.v10i2.16307

محسن جهان؛ محمد بهزاد امیری؛ حمیدرضا احیایی


تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 550-558

10.22067/gsc.v8i3.7774

محمدحسن راشد محصل؛ مصطفی سراجچی؛ مهدی افشاری؛ حمیدرضا احیایی