نویسنده = قدریه محمودی
بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 380-391

10.22067/gsc.v14i2.41073

قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو؛ مصطفی قلی زاده؛ ایرج طهماسبی


ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 118-126

10.22067/gsc.v12i1.36648

قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ فرزاد حسین پناهی


بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علفهرز

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 685-693

10.22067/gsc.v9i4.13276

قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ علی اصغر محمدآبادی