نویسنده = اصغر رحیمی
ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 631-645

10.22067/gsc.v14i4.35100

فاطمه خطیب؛ بنیامین ترابی؛ اصغر رحیمی


تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 185-199

10.22067/gsc.v14i1.37358

راحله افشارمنش؛ اصغر رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ عبدالرضا اخگر


ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 189-197

10.22067/gsc.v10i1.14505

اصغر رحیمی؛ حسین دشتی؛ شهاب مداح حسینی