نویسنده = بیژن سعادتیان
تعداد مقالات: 6
4. ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.)

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 91-98

10.22067/gsc.v12i1.36645

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی؛ سمیه وجدانی آرام


5. بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 726-734

10.22067/gsc.v10i4.20383

بیژن سعادتیان؛ فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند؛ سمیه وجدانی آرام