نویسنده = مجید نوروزی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر مقادیر بذر و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رشد یافته در بقایای کلزا

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 120-130

10.22067/gsc.v13i1.25692

افسانه نعمت پور؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محمد جعفر بحرانی


3. اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 774-780

10.22067/gsc.v10i4.20388

مجید نوروزی؛ سید عبدالرضا کاظمینی