نویسنده = علیرضا قائمی
تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum)

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 663-675

10.22067/gsc.v15i3.52539

محمد رضا سلامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمید رضا شریفی؛ علیرضا قائمی؛ مهدی نصیری محلاتی


تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 278-286

10.22067/gsc.v13i2.26511

بهمن جعفرنیا؛ احمد زارع فیض آبادی؛ رضا قربانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا قائمی


انتقال مجدد در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین تحت شرایط مطلوب و کمبود رطوبت در آخر فصل رشد

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 244-251

10.22067/gsc.v8i2.7522

وحید بحرینی؛ علیرضا قائمی؛ محمود ناظری؛ قدیر طاهری


مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 383-394

10.22067/gsc.v6i2.2445

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ جاوید قرخلو؛ مهدی راستگو؛ علیرضا قائمی


تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 229-238

10.22067/gsc.v5i2.919

سهیل پارسا؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا قائمی