نویسنده = بنیامین ترابی
مقایسه محلول‌پاشی نانوذرات سیلیس و روی با مصرف خاکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.)

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 503-515

10.22067/gsc.v17i3.80028

نوراله خیری؛ حسین عجم نوروزی؛ حمیدرضا مبصر؛ بنیامین ترابی


ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 631-645

10.22067/gsc.v14i4.35100

فاطمه خطیب؛ بنیامین ترابی؛ اصغر رحیمی


تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 185-199

10.22067/gsc.v14i1.37358

راحله افشارمنش؛ اصغر رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ عبدالرضا اخگر


ارزیابی برهمکنش اسید سالیسیلیک و گرما بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (Zea mays L.)

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 718-726

10.22067/gsc.v12i4.24285

محمود عطارزاده؛ بنیامین ترابی؛ شهاب مداح حسینی