نویسنده = همت اله پیردشتی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 74-86

10.22067/gsc.v15i1.39711

الهه تشکری فرد؛ فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ محمد علی بهمنیار


2. تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 454-462

10.22067/gsc.v12i3.22272

فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ محمدعلی بهمنیار


3. اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 648-657

10.22067/gsc.v11i4.32893

محمود محمدی؛ همت اله پیردشتی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی؛ سید یوسف موسوی طغانی