نویسنده = عباس عباسیان
تعداد مقالات: 3
3. ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 152-161

10.22067/gsc.v11i1.24124

ابراهیم ایزدی دربندی؛ علی اصغر چیت بند؛ عباس عباسیان؛ مجید حیدری