نویسنده = سید وحید اسلامی
بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب‌های مختلف زراعی

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 401-415

10.22067/jcesc.2022.74126.1128

جواد اعتضادی جمع؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد حسن سیاری زهان


تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 217-228

10.22067/gsc.v16i1.62248

زهرا شریفی؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهراب محمودی


اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 784-792

10.22067/gsc.v12i4.25495

محبوبه سردار؛ محمدعلی بهدانی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی


اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری و تعداد دانه در سنبلچههای گندم

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 598-605

10.22067/gsc.v9i4.13237

احسان صحرایی؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی


تأثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 19-27

10.22067/gsc.v9i1.10491

سمانه لاله؛ مجید جامی الاحمدی؛ زهرا شریفی؛ سید وحید اسلامی


تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea)

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 939-945

10.22067/gsc.v8i6.8040

سمیرا علی؛ سید وحید اسلامی؛ محمدعلی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی


اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 837-844

10.22067/gsc.v8i5.8026

سمیرا علی؛ سید وحید اسلامی؛ محمدعلی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی