نویسنده = سید عبدالرضا کاظمینی
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 793-804

10.22067/gsc.v12i4.25621

مهدی زارعی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محمد جعفر بحرانی


3. اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 774-780

10.22067/gsc.v10i4.20388

مجید نوروزی؛ سید عبدالرضا کاظمینی


4. تأثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 486-493

10.22067/gsc.v9i3.11985

خدیجه علیجانی؛ محمدجعفر بحرانی؛ سید عبدالرضا کاظمینی