نویسنده = مهدی میرزا
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی صفات مورفولوژی و عملکرد گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر تراکم و کودهای آلی در شرایط دیم

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 357-371

10.22067/gsc.v18i3.86519

احمد میرجلیلی؛ محمد حسین لباسچی؛ محمد رضا اردکانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ مهدی میرزا


2. مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 298-307

10.22067/gsc.v13i2.28885

مجید دشتی؛ محمد کافی؛ حسین توکلی؛ محمد میرزا