نویسنده = علیرضا یدوی
بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 187-200

10.22067/gsc.v5i1.915

علیرضا یدوی؛ اسکندر زند؛ امیر قلاوند؛ مجید آقاعلیخانی