نویسنده = قاسم محمدی نژاد
تعداد مقالات: 5
2. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 120-132

10.22067/gsc.v14i1.34969

ساره مشایخی؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد


4. انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 150-162

10.22067/gsc.v10i1.14501

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ مریم فضلعلی پور


5. انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنج

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 639-650

10.22067/gsc.v9i4.13259

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ مریم فضلعلی پور