نویسنده = غلامرضا خواجویی نژاد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 120-132

10.22067/gsc.v14i1.34969

ساره مشایخی؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد


3. عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب پنج رقم سورگوم (Sorghum bicolor) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در کرمان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 461-470

10.22067/gsc.v13i3.51154

حمید وحیدی؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ عباس رضائی استخروئیه