نویسنده = شهاب مداح حسینی
تعداد مقالات: 3
1. اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 735-746

10.22067/gsc.v15i4.38712

حسین صفری؛ شهاب مداح حسینی؛ آرمان آذری؛ محمد حشمتی رفسنجانی


2. ارزیابی برهمکنش اسید سالیسیلیک و گرما بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (Zea mays L.)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 718-726

10.22067/gsc.v12i4.24285

محمود عطارزاده؛ بنیامین ترابی؛ شهاب مداح حسینی


3. ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 189-197

10.22067/gsc.v10i1.14505

اصغر رحیمی؛ حسین دشتی؛ شهاب مداح حسینی