نویسنده = محمد حسین قرینه
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 244-254

10.22067/gsc.v14i2.37754

عبدالمهدی بخشنده؛ محمد حسین قرینه؛ علی رضا ابدالی؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ محمد رئیس زاده


2. اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 598-610

10.22067/gsc.v13i3.29149

داود امیدی نسب؛ محمدحسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده؛ مهران شرفی زاده؛ علیرضا شافعی نیا؛ عزیزه سقلی


5. بررسی شاخص‌های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم‌های متفاوت کلزا و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis)

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-11

10.22067/gsc.v9i1.10488

زینب عنافجه؛ خلیل عالمی‌سعید؛ قدرت اله فتحی؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالنور چعب