نویسنده = محمدعلی بهدانی
واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 203-216

10.22067/gsc.v16i1.61570

الیاس آرزمجو؛ محمدعلی بهدانی؛ سهراب محمودی؛ بهزاد صادق زاده


اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 784-792

10.22067/gsc.v12i4.25495

محبوبه سردار؛ محمدعلی بهدانی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی


اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 18-24

10.22067/gsc.v10i1.14395

ریحانه فرشید؛ غلامرضا زمانی؛ محمدعلی بهدانی؛ احسان صحرایی


تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری

دوره 9، شماره 3، مهر 1390، صفحه 525-534

10.22067/gsc.v9i3.12001

بی بی الهه موسوی فر؛ محمدعلی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد سعید حسینی بجد


عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند

دوره 9، شماره 2، تیر 1390، صفحه 265-272

10.22067/gsc.v9i2.11002

بی بی الهه موسوی فر؛ محمدعلی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی؛ سید علی موسوی فر


تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea)

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 939-945

10.22067/gsc.v8i6.8040

سمیرا علی؛ سید وحید اسلامی؛ محمدعلی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی


اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 837-844

10.22067/gsc.v8i5.8026

سمیرا علی؛ سید وحید اسلامی؛ محمدعلی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی


عکس العمل ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 315-323

10.22067/gsc.v8i2.7529

محمدعلی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی


اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 375-383

10.22067/gsc.v8i2.8098

بی بی الهه موسوی فر؛ محمدعلی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد سعید حسینی بجد


ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ‌های مختلف کاشت

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 245-254

10.22067/gsc.v6i2.2431

محمدعلی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی


ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 1-14

10.22067/gsc.v3i1.1287

محمدعلی بهدانی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم