نویسنده = امیر لکزیان
تعداد مقالات: 6
1. غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 956-964

10.22067/gsc.v8i6.8043

محمدمهدی ثانی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ امیر لکزیان


2. تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 82-89

10.22067/gsc.v8i1.7396

مرضیه محمدی آریا؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا


3. ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10

10.22067/gsc.v6i1.1170

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ آستارائی آستارائی؛ سرچشمه پور سرچشمه پور


4. تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 183-194

10.22067/gsc.v4i2.1260

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ سرچشمه پور سرچشمه پور


5. مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 43-54

10.22067/gsc.v2i1.1163

مریم غزائیان؛ حسین علی علیخانی؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا