کلیدواژه‌ها = گلرنگ
واکنش عملکرد ارقام گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) به کاربرد فسفر وشاخص‌های کارایی آن

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 477-488

10.22067/jcesc.2021.37185.0

کامران میرزاشاهی؛ منصور معیری؛ فریدون نورقلی پور


مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

10.22067/gsc.v11i3.29695

ویدا مختاری؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان


بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره

دوره 10، شماره 2، تیر 1391، صفحه 346-353

10.22067/gsc.v10i2.16221

میثم فراست؛ نورعلی ساجدی؛ محمد میرزاخانی