کلیدواژه‌ها = تجزیه علیت
تعداد مقالات: 7
2. بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 765-774

10.22067/gsc.v14i4.48516

معصومه حاجی پور؛ علی راحمی کاریزکی؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی


5. انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 150-162

10.22067/gsc.v10i1.14501

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ مریم فضلعلی پور


7. انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنج

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 639-650

10.22067/gsc.v9i4.13259

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ مریم فضلعلی پور